Δεξαμενές και Δίκτυα

Η Ecosafe είναι ειδικός στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση εγκαταστάσεων δεξαμενών και δικτύων. Προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες ειδικά για αεροδρόμια, βιομηχανίες και διυλιστήρια.
 
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
 

Κατασκευή & εγκατάσταση συστήματος δεξαμενών, δικτύων και αντλιών

 • Υπηρεσίες μελετών και σχεδιασμού εγκαταστάσεων δεξαμενών δικτύων και αντλιών
 • Κατασκευή δεξαμενών δικτύων και παρελκόμενων
 • Προμήθεια εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, παρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης
 • Start up της εγκατάστασης και παρακολούθηση καλής λειτουργίας
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης των εμπλεκομένων
 • Υπηρεσίες Project management και επίβλεψης έργων

 

Συντήρηση Δεξαμενών

 • Συντήρηση δεξαμενών εύφλεκτων υγρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις
 • Διαχείριση των καταλοίπων τελικής διάθεσης
 • Αερισμός εξαερισμός και δημιουργία περιβάλλοντος gas Free

 

Εσωτερική Επιθεώρηση Δικτύων

 • Pipeline Pigging σε υπόγεια και υπέργεια δίκτυα κλειστού κυκλώματος
 • Pig – In Line Inspection. Επιθεώρηση με εξειδικευμένη κάμερα υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης δεδομένων
 • Technical Report. Συγκρότηση τεχνικής έκθεσης και καταγραφή της εσωτερικής κατάστασης του δικτύου και των ελαττωμάτων του, με ακριβή προσδιορισμό του σημείου του κάθε ελαττώματος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκατάστασης και επιδιόρθωσης ελαττωμάτων
 • Πλήρωση δικτύων με άζωτο για αποφυγή οξείδωσης