Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων

Ο κύκλος των υπηρεσιών της ECOSAFE περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων μέχρι την τελική διάθεση τους και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων πιστοποιητικών.

 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στις διαδικασίες ανάκτησης των αξιοποιήσιμων συστατικών που περιέχουν τα επικίνδυνα απόβλητα. Οι διαδικασίες ανάκτησης διασφαλίζουν τα συμφέροντα σας και επιτυγχάνονται με επί τόπου επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις σχεδιασμού της ECOSAFE.

 

Η ECOSAFE είναι αδειοδοτημένη από το ΥΠΕΚΑ για όλους τους κωδικούς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ) και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (Ε.Α.). Εφαρμόζει σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των Ε.Α. τα όσα προβλέπονται στον Νόμο 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, τις υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 13588/725/06 και ΚΥΑ 24944/1159/06 για τα Ε.Α. και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1013/2006 που αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών Ε.Α.