Συμβουλευτικές υπηρεσίες ADR

Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων

 
Οι μηχανικοί της ECOSAFE παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) στις επιχειρήσεις. Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την οργάνωση και τον έλεγχο των διαδικασιών της επιχείρησης καθώς και την υποβολή παραδοτέων ως προς την οδική ή/και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
 

Οργάνωση και έλεγχος διαδικασιών επιχείρησης:

 • Αναγνώριση Επικινδύνων Εμπορευμάτων
 • Συσκευασία Επικινδύνων Εμπορευμάτων
 • Σήμανση Συσκευασιών και Οχημάτων
 • Πρότυπα Έγγραφα Παρακολούθησης
 • Check Lists
 • Επιλογή και χρήση κατάλληλων οχημάτων
 • Έλεγχος και προμήθεια εξοπλισμού
 • Έλεγχος και αξιολόγηση υπεργολάβων
 • Ενσωμάτωση των πρότυπων διαδικασιών στο ISO της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκομένων

 

Παραδοτέα προς την επιχείρηση:

 • Ετήσια έκθεση προς τη διοίκηση της επιχείρησης
 • Αναφορά ατυχήματος / συμβάντος
 • Σχέδιο άμεσης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος / συμβάντος
 • Σχέδιο Ασφάλειας (Security Plan)
 • Πρότυπα και δομημένα Έγγραφα Μεταφοράς
 • Τεχνική Έκθεση ADR/RID