Πολιτική Απορρήτου

  • Ecosafe > Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγικά

Το κείμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου, εξηγεί με απλά λόγια πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς οικειοθελώς μας παρέχετε στο πλαίσιο των συναλλαγών ή της επικοινωνίας σας με την εταιρία μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: Ecosafe Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., δ.τ. «ECOSAFE»

Αντικείμενο: Υπηρεσίες Συμβούλων Μηχανικών

Έδρα: Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα

ΑΦΜ: 997864140 – ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 87378402000

Τηλέφωνο: +30 210 2533657 (Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)

Email: [email protected]

και η οποία εκπροσωπείται νομίμως.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η πλήρη και διαφανή ενημέρωσή σας σχετικά με αυτή. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Διευκρίνηση-Πεδίο Εφαρμογής

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία Ecosafe αναπτύσσει κυρίως δραστηριότητες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις (Β2Β) αλλά και σε τελικούς καταναλωτές (B2C).

Ειδικότερα όμως, στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες μας αφορούν μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή μονοπρόσωπες εταιρείες, δηλαδή εκεί όπου τα δεδομένα της επιχείρησης αφορούν ή μπορούν να θεωρηθούν ότι αναφέρονται σε μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, αντιμετωπίζουμε το πρόσωπο αυτό ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεξαρτήτως του τυπικού νομικού χαρακτηρισμού της επιχείρησης και εφαρμόζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Περιεχόμενα Πολιτικής Απορρήτου

• Πρώτο Τμήμα: Γενικές πληροφορίες

1) Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ;

2) Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ;

3) Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

4) Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας ;

5) Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων ;

• Δεύτερο Τμήμα: Ανάλυση της επεξεργασίας

Α. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Β. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Γ. Χρόνος-Τόπος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δ. Τα δικαιώματα σας

• Τρίτο Τμήμα: Λοιπές πληροφορίες

 

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής δπχ ή δεδομένα), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε διεύθυνση, σε αριθμό τηλεφώνου αλλά και μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Με λίγα λόγια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται και αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, είτε μας αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του είτε δύναται να μας την αποκαλύψει.

2. Τι είναι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Δηλαδή, σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα δπχ μέχρι τη στιγμή που καταστρέφεται (ή που ανωνυμοποιείται πλήρως), συνιστά πράξη επεξεργασίας.

Η επεξεργασία δπχ είναι μια νόμιμη πράξη, εφόσον εκτελείται εντός του πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία, δηλαδή ο εθνικός νόμος 4624/2019 αλλά και ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 679/2016/ΕΕ και η νομοθεσία e-privacy (ν.3471/2006).

3. Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η παραχώρηση κάποιων δεδομένων σας στην επιχείρησή μας είναι απαραίτητη όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ή επικοινωνείτε με εμάς. Για την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δεν απαιτείται εγγραφή, πλην όμως γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των cookies (βλ. Πολιτική Cookies).

Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τους κανόνες επεξεργασίας που ακολουθούμε.

Εάν δεν μας παραχωρήσετε τα δεδομένα που αναφέρονται κατωτέρω, δε θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας ή να ανταποκριθούμε στο αίτημα επικοινωνίας ή όποιο άλλο αίτημα μας υποβάλλετε.

4. Πότε και πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας κατά τις εξής χρονικές στιγμές:

Α. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (ηλεκτρονικά μέσω email ή μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου)

Β. Όταν συμβάλλεστε με την επιχείρησή μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας

Γ. Όταν αιτείστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερώσεις για τα νέα, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις μας, δηλαδή με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών newsletter

Δ. Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο ecosafe.gr μέσω της χρήσης cookies, όπως σας εξηγούμε στην Πολιτική Cookies

5. Ποιες αρχές τηρούμε κατά την επεξεργασία των δεδομένων;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα σας :

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Η επιχείρησή μας συλλέγει και εν συνεχεία επεξεργάζεται (αποθηκεύει κ.λπ.) κατά βάση τις κατωτέρω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ):

• επωνυμία επιχείρησης, τύπος επιχείρησης, δραστηριότητα, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, διεύθυνση email, website, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αρ. Γ.Ε.ΜΗ., δεδομένα από συναλλαγές (είδος, αξία, σχόλια/παράπονα), δεδομένα των τραπεζικών σας συναλλαγών με την επιχείρησή μας (όταν πληρώνετε τραπεζικά για την παροχή των υπηρεσιών μας, δηλαδή ημερομηνία, ποσό, τρόπος πληρωμής, στοιχεία λογαριασμού).

• ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή αρ. διαβατηρίου, διεύθυνση οικίας/περιοχή, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό), διεύθυνση email

• αριθμός λογαριασμού/IBAN, αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (κατά περίπτωση), στοιχεία τιμολόγησης (υπηρεσίες, αξία, ποσότητα), ιστορικών αγορών

• δεδομένα περιήγησης και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της τερματικής συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας

Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται στενά και αποκλειστικά με την επιχειρηματική δραστηριότητά σας και είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας.

B. Σκοποί επεξεργασίας – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δπχ) για τους εξής σκοπούς :

1. Παροχή των υπηρεσιών μας, τιμολογήσεις-πιστώσεις, εξυπηρέτηση συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,

2. Εξυπηρέτηση πελατών (πληροφορίες για προϊόντα-υπηρεσίες, τήρηση αρχείου πελατών),

3. Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων

4. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική κ.λπ.)

5. Αποστολή newsletter, δηλαδή email με προωθητικό περιεχόμενο σε σχέση με τις υπηρεσίες μας

6. Αποστολή αιτημάτων έρευνας και αξιολόγησης των υπηρεσιών μας (χωρίς άλλο περιεχόμενο πχ διαφημιστικό ή σκοπό marketing)

7. Αποστολή ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μας ή την επεξεργασία δεδομένων, πχ ενημέρωση για νομοθετικές μεταβολές, ανανέωση υπηρεσιών, αλλαγή Πολιτικής Απορρήτου κ.λπ. (χωρίς άλλο περιεχόμενο πχ διαφημιστικό ή σκοπό marketing).

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς γίνεται:

• υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. β’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης) και

• υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ  (δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας)

• κατά περίπτωση υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. στ’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (δηλαδή για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησής μας)

Αναφορικά με την αποστολή newsletter σας ενημερώνουμε ότι αυτή, δυνάμει των διατάξεων του ν.3471/2006 (νομοθεσία e-privacy), γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί μεταξύ μας κάποια παροχή υπηρεσιών ή μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στη λίστα αποστολής newsletter της επιχείρησής μας, δηλαδή στην τελευταία περίπτωση κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας.

Σε κάθε μήνυμα newsletter που λαμβάνετε, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να σταματήσετε την αποστολή τους, με την επιλογή unsubscribe οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσετε.

Η αποστολή newsletter γίνεται μόνο για την προώθηση παρόμοιων και σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησής μας και η διεύθυνση του email σας δεν κοινοποιείται σε τρίτους.

Γ. Χρόνος διατήρησης δπχ – Τόπος διατήρησης δπχ

Η επεξεργασία των δπχ πρέπει να περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρούνται για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία (κυρίως φορολογική) αλλά και για τη διαφύλαξη των νομικών αξιώσεών μας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας στην επιχείρησή μας, καθώς και σε πληροφοριακά συστήματα που βρίσκονται σε χώρα εντός της Ε.Ε..

Δ. Τα δικαιώματα σας

Τα ανωτέρω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική προστασίας και βεβαίως υποστηρίζουμε και διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας με αντίστοιχη διαδικασία.

Η απάντησή μας στα αιτήματά σας (είτε αφορά την άσκηση δικαιωμάτων είτε την υποβολή παραπόνων) γίνεται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας και θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβληθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός αιτημάτων στην επιχείρησή μας, θα σας ενημερώσουμε εντός αυτού του μήνα σχετικά με το αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Οι αναφερόμενοι χρόνοι του ενός (1) συν δύο (2) μηνών (εάν απαιτηθεί) είναι οι νόμιμοι και προβλεπόμενοι στον ΓΚΠΔ.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, η επιχείρησή μας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή τέλος να αρνηθεί να απαντήσει στο καταχρηστικά επαναλαμβανόμενο αίτημά σας.

Ειδικότερα έχετε τα εξής :

1. Δικαίωμα ενημέρωσης για όλα τα παραπάνω ζητήματα και κάθε άλλο που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας

2. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει

3. Δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης, σε περίπτωση που κάποια δεδομένα είναι ή καταστούν ανακριβή ώστε να τα διορθώσουμε. Η επικαιροποίηση θα γίνεται εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής γραπτού αιτήματός σας και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.

4. Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να υπόκειται σε σχετικούς περιορισμούς λόγω της ανάγκης διατήρησης κάποιων δεδομένων εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς περιπτώσεις

6. Δικαίωμα φορητότητας δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς.

7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην αποστολή newsletter, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μη λαμβάνετε στο μέλλον μηνύματα newsletter από την επιχείρησή μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της επιλογής unsubscribe σε οποιοδήποτε τέτοιο email έχετε λάβει.

8. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη σχετική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τα δεδομένα σας.

 

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί σύγχρονα και επικαιροποιημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει παράνομη εισβολή, πρόσβαση ή διάδοση των προσωπικών δεδομένων σας.

Β. Σας ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων ή σε κατάρτιση προφίλ.

Γ. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing. Για περισσότερα επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

Δ. Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένας τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.

Ε. Αποστολή Newsletter

Για την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών newsletter της επιχείρησής μας, σας ζητάμε μόνο το ονοματεπώνυμο και το email σας. Το email σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό για τα νέα, τις υπηρεσίες και τυχόν ειδικές προσφορές μας. Δεν πουλάμε, δεν παραχωρούμε και δεν κοινοποιούμε σε τρίτους το email σας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέστε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας με την επιλογή «unsubscribe» στα email που παραλαμβάνετε ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στo [email protected].

ΣΤ. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η επιχείρησή μας θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη νέα Πολιτική απορρήτου και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ζ. Επικοινωνία – Αιτήματα – Παράπονα

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: [email protected], γενικό e-mail: [email protected]

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η εταιρεία Ecosafe ΙΚΕ με την Πολιτική Cookies σας ενημερώνει για τις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται μέσω cookies κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα ecosafe.gr

Tί είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ανώνυμα μοναδικά αναγνωριστικά. Τα cookies αποστέλλονται στον φυλλομετρητή σας (browser) από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και εγκαθίστανται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί ξεχωριστές κατηγορίες cookies, τα οποία περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες σε σχέση με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε κατά το χρόνο αυτό.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την περιήγησή σας σε ιστότοπους, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και να βελτιώνουν τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες.

Aποδοχή ή μη των Cookies;

Μπορείτε να αποδέχεστε (συγκατατίθεστε) στην εγκατάσταση cookies ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, μέσω του πίνακα που εμφανίζεται στην αρχή της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι ο φυλλομετρητής σας (web browser) μπορεί να αποδέχεται cookies αυτόματα ή όχι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που διατηρείτε σε αυτόν. Αν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις του. Συνήθως μέσω του πεδίου ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (settings) ή ΕΠΙΛΟΓΕΣ (options) στο φυλλομετρητή σας και στη συνέχεια μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας/ασφάλειας (privacy and security),μπορείτε να εμποδίσετε εξ αρχής την εγκατάσταση των cookies στην τερματική σας συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, ίσως να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα cookies (όπως αναλύονται κατωτέρω), όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες cookies εγκαθίστανται στην τερματική σας συσκευή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Στον ιστότοπo ecosafe.gr χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

1) απαραίτητα cookies (πχ για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων)

2) cookies επιδόσεων για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες

3) cookies ανάλυσης

4) cookies διαφήμισης

Για την εγκατάσταση των cookies επιδόσεων, ανάλυσης, διαφήμισης ή άλλης κατηγορίας πλην των  απαραίτητων και πριν αυτή συμβεί, ζητούμε την συγκατάθεσή σας μέσω ρητής και ενεργητικής επιλογής.

Πώς να διαγράψετε τα Cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies μέσω του σχετικού πίνακα που εμφανίζεται στη οθόνη σας. Εναλλακτικά μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μέσω του φυλλομετρητή σας (επιλογή clear data ή παρόμοιες ανάλογα το φυλλομετρητή).

Επικαιροποιήσεις της πολιτικής Cookies

Η επιχείρησή μας θα τροποποιεί την Πολιτική Cookies περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νομικές της υποχρεώσεις και στην πραγματική λειτουργία των cookies. Σας συμβουλεύουμε να την επισκέπτεστε ανά διαστήματα, ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι για τα σχετικά ζητήματα.