Υπηρεσίες

πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

αμίαντος | απομάκρυνση - διαχείριση

Απομάκρυνση, διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση υλικών αμιάντου. Απορρύπανση χώρου, μετρήσεις και έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας.

Υπηρεσίες

επικίνδυνα εμπορεύματα | adr-rid-imdg

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και εμπορευματικών φορτίων.

Υπηρεσίες

μελέτες μηχανικού | επίβλεψη

Μελέτες περιβαλλοντικές και εκτίμησης κινδύνων, οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας και ανάλυση SWOT, μελέτες μηχανικών και επίβλεψη έργων.

Υπηρεσίες

εγκαταστάσεις | τεχνητοί υγροβιότοποι

Χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων, σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή έργου, πρόγραμμα επίβλεψης και συντήρησης, υποβολή φακέλου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, R&D.

Υπηρεσίες

επικίνδυνα απόβλητα | ολική διαχείριση

Ολική διαχείριση και αξιοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου.

Υπηρεσίες

τεχνικά έργα | σχεδιασμός - κατασκευή

Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και κατασκευή έργου, επίβλεψη, παρακολούθηση καλής λειτουργίας και συντήρησης [υπηρεσίες after sales].