αμίαντος | απομάκρυνση - διαχείριση

αποξήλωση, απορρύπανση, απομάκρυνση και τελική διάθεση αμιάντου

Ο κύκλος των υπηρεσιών της Ecosafe για αποξήλωση, απομάκρυνση & διαχείριση υλικών αμιάντου περιλαμβάνει:

  • Επιθεώρηση οπτική και δειγματοληπτική για την αναγνώριση υλικών που περιέχουν αμίαντο. Εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων σε πιστοποιημένα εργαστήρια.
  • Αποξήλωση υλικών με αμίαντο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και τα διεθνή πρότυπα.
  • Απορρύπανση του χώρου εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού σύμφωνα με την KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και τα διεθνή πρότυπα.
  • Δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, το βρετανικό πρότυπο HSG248, το Π.Δ. 212/2006 και την KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013].
  • Προσδιορισμός συγκέντρωσης αριθμού ινών αμιάντου στον αέρα με μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης [Μέθοδος φίλτρου μεμβράνης, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1997]. Έκδοση του πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από ίνες αμιάντου [Clearance Certificate].
  • Επικάλυψη των αποξηλωμένων με αμίαντο επιφανειών με νέα συμβατικά υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υλικά όπως τραπεζοειδή πάνελ και άλλα.
  • Διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση των επικίνδυνων υλικών αμιάντου σε αδειοδοτημένο αποδέκτη. Έκδοση πιστοποιητικού διάθεσης [Certificate of Disposal].

Η Ecosafe είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την αποξήλωση υλικών αμιάντου σύμφωνα με την K.Y.A. 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και από το ΥΠ.ΕΝ. για την περαιτέρω διαχείριση έως την τελική διάθεσή τους.

Η Ecosafe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: ΕΛΟT EN ISO9001:2015, ΕΛΟT EN ISO14001:2015, EN ISO14001:2015 NON ACC, ΕΛΟT EN ISO45001:2018. Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

αμίαντος | απομάκρυνση - διαχείριση

Ζητήστε προσφορά για αποξήλωση, απομάκρυνση & διαχείριση υλικών αμιάντου συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.