εγκαταστάσεις | τεχνητοί υγροβιότοποι

επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης

Υπηρεσίες Ecosafe σχετικά με τους Τεχνητούς Υγροβιότοπους

Οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι είναι ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης. Αποτελούν μια καινοτόμο, βιώσιμη μέθοδο στον τομέα της οικολογικής μηχανικής και τεχνολογίας (eco-tech) με πολλαπλά τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας, οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι πλεονεκτούν ως προς τα:

– μειωμένο κόστος επένδυσης

– μειωμένο κόστος λειτουργίας έως και 80%

– μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έως και 90%

– δεν χρησιμοποιείται πολύπλοκος και εκτεταμένος μηχανολογικός εξοπλισμός

– δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία της εγκατάστασης

– ενισχύουν το πράσινο εταιρικό προφίλ και αποτελούν συστατικό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Ecosafe προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων για τις ανάγκες κάθε πελάτη, όπως:

– δειγματοληψίες και χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων

– τεστ βελτιστοποίησης και προσδιορισμού της απόδοσης με χρήση πιλοτικών μονάδων για βιομηχανικά απόβλητα

– σχεδιασμός και μελέτη εγκαταστάσεων Τεχνητών Υγροβιότοπων

– φάκελος αδειοδότησης, κατασκευή και διαχείριση έργου

– πρόγραμμα επίβλεψης και συντήρησης εγκαταστάσεων Τεχνητών Υγροβιότοπων

– παρακολούθηση, δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις και αξιολόγηση της απόδοσης της επεξεργασίας

– R&D (Research & Development)

Η εταιρεία μας αναπτύσσει συνεργασίες με ερευνητική κέντρα, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, παρόμοιες επιχειρήσεις του αντικειμένου διεθνώς και βιομηχανικούς φορείς για τη διαμόρφωση της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης και την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Συμμετέχουμε σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και συνέδρια που φέρνουν κοντά βιομηχανικούς εταίρους και ερευνητικά κέντρα.

Στην Ecosafe μελετούμε και σχεδιάζουμε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος και της προέλευση του αποβλήτου, με στόχο να παρέχουμε τη βέλτιστη λύση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες κάθε πελάτη μας.

ecosafe facilities-artificial-wetlands

Τα συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων προσφέρουν τη βέλτιστη λύση για την επιτόπια (on-site) επεξεργασία οικιακών και αστικών υγρών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, αποτελούν ιδανικές λύσεις για:
– μεμονωμένες κατοικίες, μεζονέτες, συγκροτήματα κατοικιών. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και χρησιμοποιούνται βόθροι που θέλουν τακτικό άδεισμα,
οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι προσφέρουν μια άμεση και οικονομική εναλλακτική εφαρμογή
– ξενοδοχειακές μονάδες, resort
– εταιρείες, γραφεία εταιρειών για την επεξεργασία των αποβλήτων προσωπικού-πελατών-επισκεπτών
– μικροί/μικρομεσαίοι οικισμοί, χωριά, κοινότητες, δήμοι – οικισμοί ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες, ορεινές, αγροτικές, νησιωτικές περιοχές
– επέκταση και/ή αναβάθμιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας (πχ, τεταρτοβάθμια επεξεργασία)
– συλλογή και επεξεργασία αστικής απορροής, ομβρίων υδάτων, αποροής από αυτοκινητόδρομους

Τα συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων εφαρμόζονται σε μία πληθώρα αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης για την επιτόπια (on-site) επεξεργασία τους. Ανάλογα με την εκάστοτε βιομηχανική διεργασία και παραγωγή προκύπτουν ρυπαντές διαφορετικής φύσεως και συγκέντρωσης. Τα βιομηχανικά απόβλητα απαιτούν έναν λεπτομερή χαρακτηρισμό πριν την επιλογή και το σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας. Εφαρμογές Τεχνητών Υγροβιότοπων μπορούν να γίνουν σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους όπως:

• Βιομηχανία κατασκευών, Χημική βιομηχανία, Μεταλλουργεία, απορροή από μεταλλεία/ορυχεία
• Υπόγεια νερά σε ρυπασμένες βιομηχανικές περιοχές, πχ σε εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων (απομάκρυνση υδρογονανθράκων)
• Εκροή από εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου για την απομάκρυνση μεθανόλης.
• Απορροή/στραγγίσματα από ΧΥΤΑ.
• Ρυπασμένη απορροή από πίστες αεροδρομίων.
• Μολυσμένη απορροή από τοποθεσίες βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων και κέντρων διανομής.
• Πλυντήρια αυτοκινήτων.
• Βιομηχανία τροφίμων: ελαιοτριβεία, γαλακτομεία, τυροκομεία, οινοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, νερά πλύσης.

Η διαχείριση της παραγόμενης λυματολάσπης από μονάδες βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα, λόγω του μεγάλου όγκου περίσσειας ενεργού ιλύος που παράγεται σε ημερήσια βάση. Η επεξεργασία της περίσσειας λυματολάσπης περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και την μείωση του όγκου της πριν την τελική της διάθεση ή/και επαναχρησιμοποίηση.
Οι Τεχνητοί Υγροβιότοποι Αφυδάτωσης Ιλύος αποτελούν μια ιδανική και οικονομική λύση για την επιτόπια διαχείριση της περίσσειας ιλύος στις διάφορες ΜΕΥΑ (Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων) των δήμων, κοινοτήτων κα.

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι το μικρό κόστος επένδυσης, το ελάχιστο κόστος λειτουργίας, η παραγωγή ενός καλά σταθεροποιημένου κομπόστ βιοστερεών που μπορεί να αξιοποιηθεί σαν λίπασμα, εφαδοβελτιωτικό κλπ. Σε αντίθεση με τις συνήθεις μηχανικές μεθόδους (πχ φιλτρόπρεσσες, φυγόκεντροι), η κατανάλωση ενέργειας προέρχεται αποκλειστικά από την αντλία μεταφοράς λάσπης.

Με τους Τεχνητούς Υγροβιότοπους αφυδάτωσης ιλύος ο τελικός όγκος της λυματολάσπης μειώνεται σε ποσοστό άνω του 90%, με φυσική διήθηση που απομακρύνει σχεδόν το 100% των ολικών στερεών. Μετά από 8-12 έτη λειτουργίας, το περιεχόμενο στερεό υπόλειμμα στα βιοστερεά ξεπερνά το 50%, τα οποία και απομακρύνονται, οπότε ένας νέος κύλος λειτουργίας ξεκινά.

Ζητήστε προσφορά για τεχνητούς υγροβιότοπους συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.