επικίνδυνα εμπορεύματα | adr - rid - imdg

σύμβουλος ασφάλειας επικινδύνων εμπορευμάτων

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι μηχανικοί της Ecosafe είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από το Υπουργείο Μεταφορών, με εμπειρία στον τομέα Logistics. Η ομάδα μας παρέχει στις επιχειρήσεις οικονομικά και τεχνικά ανταγωνιστικές λύσεις για την οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR | RID | IMDG) καθώς και εμπορευματικών φορτίων.

Ειδικότερα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκόμενων
 • Διαδικασίες φόρτωσης, στοίβαξης, στερέωσης και ασφάλειας στη μεταφορά φορτίων
επικίνδυνα εμπορεύματα | adr - rid - imdg

Πιστοποιημένος σύμβουλος ADR | RID | IMDG

Οι μηχανικοί της Ecosafe παρέχουν υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) στις επιχειρήσεις. Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την οργάνωση και τον έλεγχο των διαδικασιών της επιχείρησης καθώς και την υποβολή παραδοτέων ως προς την οδική, ναυτιλιακή, σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ειδικότερα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

Οργάνωση και έλεγχος διαδικασιών επιχείρησης

 • Αναγνώριση επικινδύνων εμπορευμάτων
 • Συσκευασία επικινδύνων εμπορευμάτων
 • Σήμανση συσκευασιών και οχημάτων
 • Πρότυπα έγγραφα παρακολούθησης
 • Check lists
 • Επιλογή και χρήση κατάλληλων οχημάτων
 • Έλεγχος και προμήθεια εξοπλισμού
 • Έλεγχος και αξιολόγηση υπεργολάβων
 • Ενσωμάτωση των πρότυπων διαδικασιών στο ISO της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκομένων

 

Παραδοτέα προς την επιχείρηση

 • Ετήσια έκθεση προς τη διοίκηση της επιχείρησης
 • Αναφορά ατυχήματος / συμβάντος
 • Σχέδιο άμεσης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος / συμβάντος
 • Σχέδιο Ασφάλειας (security plan)
 • Πρότυπα και δομημένα Έγγραφα Μεταφοράς
 • Τεχνική έκθεση ADR | RID | IMDG

Εκπαίδευση εμπλεκομένων

Οι μηχανικοί της Ecosafe παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλους τους εμπλεκόμενους της επιχείρησης και ειδικότερα σε υψηλόβαθμα στελέχη όπως managers, διοικητικό προσωπικό, αλλά και σε αποθηκάριους, χειριστές, οδηγούς.

Οι εκπαιδεύσεις αφορούν:

 • Οδική μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
 • Σιδηροδρομική μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID)
 • Θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (IMDG)

Διαδικασίες ασφαλούς φόρτωσης & στερέωση στη μεταφορά φορτίων

Οι μηχανικοί της Ecosafe παρέχουν υπηρεσίες για την ασφαλή φόρτωση και στερέωση με στόχο την ασφάλεια της μεταφοράς των εμπορευματικών φορτίων, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Οι υπηρεσίες αφορούν:

 • Αυτοψία και προκαταρτική αξιολόγηση
 • Έλεγχο εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Τεχνική Έκθεση και οδηγίες για τις διαδικασίες φόρτωσης και στερέωσης
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκόμενων
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών μέσω ελέγχων
 • Report βελτιστοποίησης και σχετικές προτάσεις

Ζητήστε προσφορά υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.