Πιστοποιήσεις

 

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟT EN ISO9001:2015  pdf
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟT EN ISO14001:2015 pdf
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO14001:2015 NON ACC pdf
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟT EN ISO45001:2018 pdf